Avís legal

Aquest Avís legal (en endavant, "l'Avís legal"), juntament amb la Política de privacitat i galetes, regeix l'accés i la utilització d'aquest lloc web (en endavant, "el Lloc Web").

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari del lloc web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació íntegra d'aquest Avís legal. En cas de no estar d'acord amb el mateix, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació d'aquest Avís legal, l'Usuari manifesta:
    ● Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
    ● Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

1. Informació general del Sitio Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del lloc web:

    Titular:OMA TECHNOLOGIES, S.L. (en adelante, “OMATECH”).
    Domicili social: Ronda Universitat, 31, 5º 4ª (08007) Barcelona.
    N.I.F.: B-62567318
    E-mail: info@omatech.com
    Telèfon: 93 219 77 63
    Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 33561, Foli 0120, Full Número 230274, inscripció 1.

2. Normes d'utilització del lloc web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i / o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i aquest Avís legal.

L'Usuari s'obliga a mantenir completament indemne a OMATECH davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades.

3. Exclusió de responsabilitat

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per OMATECH l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

OMATECH no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i / o equips informàtics de l'Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web o la navegació pel mateix.

OMATECH no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos OMATECH només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a OMATECH sense que en cap cas aquesta comunicació comporti per OMATECH l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre OMATECH i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d'OMATECH amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests llocs enllaçats.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari en el Lloc Web, OMATECH no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il · licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a OMATECH.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual d'OMATECH o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al lloc web són titularitat d'OMATECH o tercers, sense que pugui entendre's atribuït a l'Usuari dret algun sobre els mateixos.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l'Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre OMATECH i l'Usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.